Avís legal

La informació que s’ofereix en aquestes pàgines està subjecta a una clàusula d’exoneració de responsabilitat i a un avís de copyright.

Clàusula d’exoneració de responsabilitat

Aula Cultural és el propietari del lloc web http://www.aulacultural.org, amb tots els seus subdominis i àlies, i s’encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, Aula Cultural pretén fomentar l’accés dels públic en general a la informació relativa a les iniciatives, els serveis i les polítiques de Aula Cultural. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l’actualitat i l’exactitud d’aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se’ns indiquin.

No obstant això, Aula Cultural no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • consisteix principalment en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;
  • no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada;
  • conté enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de Aula Cultural no tenen cap control i respecte de les quals refusen tota responsabilitat;
  • no ofereix assessorament professional o jurídic (si voleu fer una consulta d’aquest tipus, us heu de dirigir sempre a un professional degudament qualificat).

Els documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu..

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions contingudes en les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en archivos o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d’alguna manera per aquest tipus de problemes. Aula Cultural no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d’aquestes pàgines o d’aquelles altres externes o que siguin reenviades.

Aquesta clàusula d’exoneració de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de Aula Cultural de forma contrària al que disposen les normatives aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les normatives indicades, no es pugui excloure.

Avís de Copyright

© Aula Cultural.

Reproducció autoritzada sempre que s’esmenti la font, llevat que s’indiqui el contrari.

En els casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general esmentada abans i mencionarà les possibles restriccions d’ús.