PROGRAMES

El projecte per a l’educació de persones adultes ha anat adquirint una nova configuració alhora  que anaven sorgint nous programes en funció dels nous col·lectius atesos i de les seves necessitats, malgrat sempre es considera l’alfabetització i la formació bàsica com a fonament de tots ells.  Els objectius dels programes son dotar de les tècniques i les destreses instrumentals bàsiques i preparar a les persones per a un millor aprenentatge i realització de les activitats, tant educatives com formatives del nostre centre, per a la seva  posterior actuació personal. De d’Aula Cultural treballem per fomentar l’esperit de col·laboració i d’equip, la participació, el respecte i la solidaritat. Així com l’adquisició de tècniques, normes i d’hàbits de treball  per tal que obtinguin autonomia en els distints contextos: el personal, el familiar, el veïnal, el social i el laboral. De la mateixa forma, ens ocupem per afavorir la integració social i laboral dels col·lectius amb especials dificultats per tal de que es converteixen en membres actius de la nostra societat.

Programes de formació per a la inserció sociolaboral

Partint d’un projecte d’autonomia personal, aquests programes intenten desenvolupar les habilitats necessàries per a la inserció social  i laboral de les persones participants. Estan conformats, per un programa d’alfabetització i inserció sociolaboral per a dones en risc d’exclusió social, en programes per a joves que han abandonat l’educació obligatòria i que en un mercat laboral competitiu,  com és el balear, difícilment poden aconseguir la igualtat d’oportunitats sense una formació específica i personalitzada; així com per altres programes que proporciona uns coneixements teòrics i pràctics que facilitin la integració laboral a persones en situació d’atur.

Programes per a la Dona

Tenen la finalitat de proporcionar una formació permanent amb una triple vessant: cognitiva, personal i social, per tal de proporcionar un sentit més ampli a les seves vides i es puguin situar de forma adequada al món, recuperant el significat i contingut dels conceptes i el reconeixement de l’existència i presència de les dones en la seva forma de pensar, sentir i viure la realitat. Aquest programa es configura en tres espais diferents: un format per aules d’alfabetització i activitats lúdicoculturals per a les dones; un altre, on grups de dones, mitjançant la lectura de literatura femenina debaten i reflexionen.

Programes per al desenvolupament, interculturalitat i ciutadania

Davant un món cada vegada més globalitzat i complex intenten sensibilitzar i donar resposta des del concret al quotidià, a les noves situacions que sorgeixen. Aquí  s’inscriuen les aules d’alfabetització i formació bàsica de persones immigrades, programes d’educació intercultural; curs de capacitació en el maneig dels mitjans de comunicació dirigit a membres de la societat civil; programa de sensibilització, adreçat a membres d’entitats socials i ONGs, i el projecte de cooperació al desenvolupament, una investigació-acció participativa sobre les vides de barri dels joves de nou ciutats del món que conté un diagnòstic de gènere.

 

 

 

PROGRAMAS

El proyecto para la educación de personas adultas ha ido adquiriendo una nueva configuración al tiempo que iban surgiendo nuevos programas en función de los nuevos colectivos atendidos y de sus necesidades, a pesar siempre se considera la alfabetización y la formación básica como fundamento de todos ellos. Los objetivos de los programas son dotar de las técnicas y las destrezas instrumentales básicas y preparar a las personas para un mejor aprendizaje y realización de las actividades, tanto educativas como formativas de nuestro centro, para su posterior actuación personal. De de Aula Cultural trabajamos para fomentar el espíritu de colaboración y de equipo, la participación, el respeto y la solidaridad. Así como la adquisición de técnicas, normas y de hábitos de trabajo para que obtengan autonomía en los distintos contextos: el personal, el familiar, el vecinal, el social y el laboral. De la misma forma, nos ocupamos para favorecer la integración social y laboral de los colectivos con especiales dificultades para que se convierten en miembros activos de nuestra sociedad.

Programas de formación para la inserción sociolaboral

Partiendo de un proyecto de autonomía personal, estos programas intentan desarrollar las habilidades necesarias para la inserción social y laboral de las personas participantes. Están conformados, por un programa de alfabetización e inserción sociolaboral para mujeres en riesgo de exclusión social, en programas para jóvenes que han abandonado la educación obligatoria y que en un mercado laboral competitivo, como es el balear, difícilmente pueden conseguir la igualdad de oportunidades sin una formación específica y personalizada; así como para otros programas que proporciona unos conocimientos teóricos y prácticos que faciliten la integración laboral a personas en situación de desempleo.

Programas para la Mujer

Tienen la finalidad de proporcionar una formación permanente con una triple vertiente: cognitiva, personal y social, a fin de proporcionar un sentido más amplio a sus vidas y puedan situarse de forma adecuada en el mundo, recuperando el significado y contenido de los conceptos y el reconocimiento de la existencia y presencia de las mujeres en su forma de pensar, sentir y vivir la realidad. Este programa se configura en tres espacios diferentes: un formato para aulas de alfabetización y actividades lúdico para las mujeres; otro, donde grupos de mujeres, mediante la lectura de literatura femenina debaten y reflexionan.

Programas para el desarrollo, interculturalidad y ciudadanía

Ante un mundo cada vez más globalizado y complejo intentan sensibilizar y dar respuesta desde el concreto al cotidiano, a las nuevas situaciones que surgen. Aquí se inscriben las aulas de alfabetización y formación básica de personas inmigradas, programas de educación intercultural; curso de capacitación en el manejo de los medios de comunicación dirigido a miembros de la sociedad civil; programa de sensibilización, dirigido a miembros de entidades sociales y ONGs, y el proyecto de cooperación al desarrollo, una investigación-acción participativa sobre las vidas de barrio de los jóvenes de nueve ciudades del mundo que contiene un diagnóstico de género.