Programes

Programes

El projecte per a l’educació de persones adultes ha anat adquirint una nova configuració alhora  que anaven sorgint nous programes en funció dels nous col·lectius atesos i de les seves necessitats, malgrat sempre es considera l’alfabetització i la formació bàsica com a fonament de tots ells.

L’activitat de l’Associació s’ ha concretat en quatre grans camps d’actuació:

Programes de formació per a la inserció sociolaboral

Partint d’un projecte d’autonomia personal, aquests programes intenten desenvolupar les habilitats necessàries per a la inserció social  i laboral de les persones participants. Estan conformats, per un programa d’alfabetització i inserció sociolaboral per a dones en risc d’exclusió social, en programes per a joves que han abandonat l’educació obligatòria i que en un mercat laboral competitiu,  com és el balear, difícilment poden aconseguir la igualtat d’oportunitats sense una formació específica i personalitzada; així com per altres programes que proporciona uns coneixements teòrics i pràctics que facilitin la integració laboral a persones en situació d’atur.

Programes per a la Dona

Tenen la finalitat de proporcionar una formació permanent amb una triple vessant: cognitiva, personal i social, per tal de proporcionar un sentit més ampli a les seves vides i es puguin situar de forma adequada al món, recuperant el significat i contingut dels conceptes i el reconeixement de l’existència i presència de les dones en la seva forma de pensar, sentir i viure la realitat. Aquest programa es configura en tres espais diferents: un format per aules d’alfabetització i activitats lúdicoculturals per a les dones; un altre, on grups de dones, mitjançant la lectura de literatura femenina debaten i reflexionen.

Programes per al desenvolupament, interculturalitat i ciutadania

Davant un món cada vegada més globalitzat i complex intenten sensibilitzar i donar resposta des del concret al quotidià, a les noves situacions que sorgeixen. Aquí  s’inscriuen les aules d’alfabetització i formació bàsica de persones immigrades, programes d’educació intercultural; curs de capacitació en el maneig dels mitjans de comunicació dirigit a membres de la societat civil; programa de sensibilització, adreçat a membres d’entitats socials i ONGs, i el projecte de cooperació al desenvolupament, una investigació-acció participativa sobre les vides de barri dels joves de nou ciutats del món que conté un diagnòstic de gènere.

Programes de formació bàsica

Configurat per un programa que ofereix els recursos necessaris per a assolir un òptim nivell d’aprenentatge de la llengua pròpia de les Illes Balears. Va adreçat tant a persones que no la coneixen, com a persones que la volen perfeccionar. La finalitat és proporcionar la preparació que els permeti presentar-se als exàmens de llengua catalana, per tal d’obtenir els títols que atorga la Direcció General de Política Lingüística dels nivells A, B i C. Aquests coneixements de la nostra llengua  els facilitarà la seva integració en la nostra comunitat, tant social com laboralment.

Objectius

Adquirir les tècniques i les destreses instrumentals bàsiques, que capacitin les persones adultes participants per a un millor aprenentatge i realització de les activitats tant educatives com formatives del nostre centre per a la seva  posterior actuació personal.

Fomentar l’esperit de col·laboració i d’equip, la participació, el respecte i la solidaritat, així com l’adquisició de tècniques, de normes i d’hàbits de treball individual per tal que obtinguin autonomia en els distints contextos: el personal, el familiar, el veïnal, el social i el laboral.

Afavorir la integració social i laboral dels col·lectius amb especials dificultats per tal de que es converteixen  en membres actius de la nostra societat.