Programes per al desenvolupament, interculturalitat i ciutadania

TALLER D’ HABILITATS COMUNICATIVES I SOCIALS

Llengua, cultura i ciutadania. Desenvolupament i Convivència Intercultural. Des de 1994 fins a l’actualitat

DESCRIPCIÓ

El Taller d’ Habilitats comunicatives i socials ha estat concebut  com un espai de trobada i d’aprenentatge que possibilita a les persones immigrades l’adquisició d’eines comunicatives en les llengües pròpies de la nostra comunitat, per a la seva integració i a la vegada donar oportunitats per a l’expressió de la seva cultura, afavorint la construcció d’una cultura global, basada en el respecte a la diversitat.

OBJECTIU

Dotar les persones participants de les eines lingüístiques bàsiques per fomentar el desenvolupament personal dins la nostra societat, centrant el procés d’aprenentatge en activitats quotidianes, en el coneixement i la relació amb  l’entorn.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Persones immigrades  no comunitàries i de països de l’est majors de 16 anys d’ambdós sexes.
– Comunicació bàsica a partir de centres d’ interès referits a situacions quotidianes.
– Activitats culturals que permetin l’intercanvi entre els participants i la comunitat.
– Xerrades informatives sobre temes d’ interès i/o demanades per les persones participants.

MÒDUL FORMATIU PER A DONES IMMIGRADES

Llengua castellana, cultura i convivència. Des de 2007 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ

El Taller ha estat concebut  com un espai de trobada i d’aprenentatge que possibilita a les dones immigrades l’adquisició d’eines comunicatives en les llengües pròpies de la nostra comunitat, per a la seva integració i a la vegada donar oportunitats per a l’expressió de la seva cultura
Aquest col·lectiu es troba en una situació d’especial vulnerabilitat, per que a més del desconeixement de les llengües, solen acumular una triple desvalorització, de gènere, ètnica i econòmica. Un altre factor molt important son els condicionaments propis de la seva cultura d’origen, que fan que la seva integració a la societat es presenti plena d’entrebancs.

OBJECTIU

Afavorir processos d’integració i de convivència entre les dones participants i la comunitat del termini municipal de Muro.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Dones immigrades no comunitàries residents a Muro, totes provinents del Marroc.

Activitats

– Comunicació bàsica a partir de centres d’ interès referits a situacions quotidianes.
– Activitats culturals que permetin l’intercanvi entre els participants i la comunitat.
– Xerrades informatives sobre temes d’ interès i/o demanades per les persones participants.

MAR DE LLENGÜES

Des de 2009

DESCRIPCIÓ

Mar de Llengües pretén ser un espai obert d’intercanvi i comunicació entre les persones participants, on es facilita l’oportunitat d’aprendre la llengua, així com també coneixements de l’entorn històric i cultural de les Illes Balears.

OBJECTIU

Apropar la nostra llengua i cultura a les persones immigrades no comunitàries per tal d’afavorir l’intercanvi cultural i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre els nous col·lectius de persones nouvingudes.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Aquest programa ha estat adreçat a persones immigrades no comunitàries i de països de l’est majors de 16 anys d’ambdós sexes.
N. Participants: 27 dones i 16 homes.

Activitats

Les activitats d’aquest programa s’engloben en les àrees de:
– Llengua catalana: Comprensió i expressió escrita. Expressió oral
– Historia i cultura

EMPRENEDORES I EMPRENEDORS  AMB DIFERÈNCIA

Des del 2004 fins a l’actualitat.

DEFINICIÓ

El projecte “Emprenedores i emprenedors amb diferència” pretén generar llocs de feina per a persones immigrades desocupades a les Illes Balears, en una perspectiva d’autoocupació.

OBJECTIU

Afavorir la integració social i laboral de les persones immigrades i d’altres col·lectius amb especials dificultats d’accés al món de la feina, a l’àmbit de l’illa de Mallorca.

POBLACIÓ PARTICIPANT

El curs va dirigit a persones immigrades desocupades, majors d’edat d’ambdós sexes i residents a Mallorca.
El curs va començar amb 13 persones, provinents de diferents països
Població destinatària: Persones immigrades residents a les Illes Balears i en situació d’atur o de recerca de feina.

Activitats

– Taller d’empresa
– Taller d´automotivació
– Llengua i cultura

NOUVINGUDES EN ACTIU

Des del 2009.

Objectiu

Adquirir una formació professional a l’àmbit de l’ajuda domiciliaria a persones dependents, per tal d’afavorir la inserció laboral de les dones immigrades.

Població destinatària

Dones immigrades adultes, en risc d’exclusió socio-laboral.

Activitats formatives

Mòduls:
– Ajuda domiciliària i alimentació familiar.
– Higiene i atenció sanitària domiciliària.
– Atenció i recolzament psicosocial.

DONES MEDIADORES

Des del 2009

Objectiu

Afavorir i potenciar la promoció personal, social i laboral de les dones immigrades, formant-les com a mediadores interculturals, per tal de que desenvolupen la seva tasca com a ponts entre els diferents grups de població immigrada entre si i amb la població autòctona, facilitant la igualtat, el diàleg, el respecte i la convivència.

Població destinatària

Dones immigrades adultes, en risc d’exclusió socio-laboral.

Activitats formatives

Mòduls:
– Les migracions. La població immigrada a les Illes Balears. La convivència Intercultural.
– La mediació intercultural. La dona mediadora.
– La intervenció sociocultural. Àmbits d’actuació.

OBRIM CAMINS – Cap a la interculturalitat

DESCRIPCIÓ

Obrim Camins pretén ser un espai obert d’intercanvi i comunicació entre les persones participants, on es facilita l’oportunitat d’aprendre la llengua i la cultura de les Illes Balears.

OBJECTIU

Apropar la nostra llengua i cultura a les persones immigrades no comunitàries per tal d’afavorir l’intercanvi cultural i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre els nous col·lectius de persones nouvingudes.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Aquest programa ha estat adreçat a persones immigrades no comunitàries que volien adquirir les eines lingüístiques pròpies de la nostra illa, així com també coneixements de l’entorn històric i cultural.

PONT DE CULTURES

DESCRIPCIÓ

Pont de Cultures pretén ser un espai de trobada, d’aprenentatge i de sororitat que possibiliti a les dones participants el desenvolupament d’habilitats, d’estratègies i de competències que els permetre actuar com agents de mediació intercultural.

OBJECTIU

Formar a les dones immigrades com a mediadores interculturals, per tal de que desenvolupen la seva tasca com a ponts entre la població immigrada i la població autòctona, facilitant l’igualtat, el diàleg, el respecte i la convivència.
Afavorir i potenciar la promoció personal, social i laboral de les dones immigrades.

POBLACIÓ PARTICIPANT

El projecte va adreçat a les dones  immigrades adultes no comunitàries en risc d’aïllament o d’exclusió social.