Programes per a la dona

UN PASSEIG PER LA LITERATURA

Des de 1998 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ

El projecte Un Passeig per la Literatura, emmarcat dins el programa de l’ Aula de la Dona, va adreçat a dones que per diferents circumstàncies només han pogut optar per una formació elemental. Es tracta de què, mitjançant la lectura principalment de llibres escrits per dones, les participants puguin emprendre un procés d’informació – formació que els faciliti obtenir uns coneixements, i a la vegada poder desenvolupar les seves capacitats i habilitats per tal d’assolir una formació amb una triple vessant: cognitiva, personal i social.

OBJECTIU

Transmetre uns coneixements, a partir de la lectura d’obres literàries escrites per dones de diferents cultures, que permetin donar elements d’anàlisi, de comprensió, de reflexió i de sentit a la vida de les pròpies dones dins les seves realitats, a la vegada que les connecti en la dimensió cultural i social de manera activa, participativa i crítica, fomentant la seva participació a totes aquelles activitats socio-culturals que es duguin a terme dins la nostra comunitat.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Població destinatària: dones adultes, residents a Mallorca sense límit d’edat que sàpiguen llegir.
N. participants: 10 dones.

Activitats:

Es duen a terme en dos nivells:
Individual
– Lectura individual.
– Presentació d’un esquema o resumen del que s’ha llegit.
– Escriptura lliure sobre els diversos temes que vagin sorgint.
Col·lectiva
– Comentari i discussió de la lectura realitzada individualment.
– Localització en el mapa del país o ciutat dels llocs en els quals transcorre la història.
– Explicació dels contextos històrics.

TEMPS D’OCI I CULTURA PER A DONES MAJORS

Des de 2001 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ

Temps d’ Oci i Cultura per a Dones Majors, és un projecte que possibilita a les dones majors, la incorporació al món de l’ educació de persones adultes.

El fet de poder aprendre a una edat avançada repercutirà de manera molt positiva en la recuperació de la confiança en si mateixes i és el millor remei per lluitar en contra de sentiments de solitud, d’abandonament i d’aïllament; és la forma de poder- se demostrar que encara són útils en la societat on viuen i que la finalitat de les seves activitats es recolza principalment en la seva autorealització i enriquiment de forma creativa i participativa.

OBJECTIU

Facilitar l’adquisició i el reforç de les tècniques i de destreses bàsiques de lectura, escriptura i dins l’àrea de matemàtiques, que capacitin les integrants del grup per a una millor realització i aprenentatge, creant nous espais per l’esbarjo i l’ocupació mitjançant la participació en activitats lúdiques i culturals.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Dones que per diverses circumstàncies no tingueren accés a la formació i varen quedar excloses del món de la cultura i de la participació a activitats socials i culturals.
N. participants: 10 dones.

Activitats

Les activitats organitzades on s’inclouen les àrees de llenguatge, matemàtiques i sociocultural.