Programes de formació per a la inserció sociolaboral

ALBADA

Des de 2003 fins a l’actualitat

DESCRIPCIÓ

ALBADA és un projecte integral, d’intervenció individual i grupal que pretén cobrir les necessitats d’informació, formació, motivació i inserció.
Data d’inici i data de finalització: 01 de Febrero de 2015 a 31 de Enero de 2016.

OBJECTIU

Dotar a les participants, especialment beneficiàries de la renda mínima d’inserció, dels coneixements i habilitats necessàries per a la inserció social i laboral en el sector de l’hoteleria i la restauració.

Població destinatària

Persones majors de 18 anys  perceptores de la Renda Mínima d’Inserció.

Activitats

Les activitats s’han centrat en les àrees de formació ocupacional – auxiliar de cuina i auxiliar  menjador, pràctiques a empreses amb seguiment individualitzat, orientació laboral, eines informàtiques, habilitats personals, socials i laborals, prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene en el treball i formació bàsica (llenguatge, matemàtiques i sociocultura).

Durada: 1125 hs
Per a més informació:
Persona de contacte: Antonia Bibiloni Riera
Tel: 971 728 512 / 971 457 116
Email: albada@aulacultural.org

CAPI – CURS D’APRENENTATGE PROFESSIONAL INICIAL

DESCRIPCIÓ

Els Cursos d’Aprenentatge Professional Inicial (CAPI), perfils Auxiliar de Perruqueria, Auxiliar d’Oficina i Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics van adreçats a al·lotes i al·lots que no posseeixin titulació acadèmica superior en secundària, que es trobin en situació de marginació i risc social i tenguin dificultats per inserir-se i adaptar-se al medi social, escolar i/o laboral.
Data d’inici i data de finalització: 01 de Febrero de 2015 a 31 de juliol de 2015.

OBJECTIU

Assumir l’esperit de col·laboració i d’equip, la participació i la solidaritat, així com l’adquisició de tècniques, normes i hàbits de treball individual per tal de que obtinguin autonomia en els distints contextos: familiar, veïnal, laboral, social i cultural.

Població  destinatària

Joves de 16 a 21 anys que no estiguin en  possessió de la titulació de Graduat Escolar en Secundària, ni d’altra de superior o de formació professional.

Activitats

Les activitats d’aquest programa s’emmarquen a les àrees de: formació professional específica, aprenentatges instrumentals bàsics, orientació laboral, ampliació de competències i tutoria.

Durada: 880 hs. INICI CURS Febrer 2015

Para més informació:
Persona de contacte: Marisa Diego
Tel: 971 728 512 / 971 457 116
Email: capi@aulacultural.org

FTD – AUXILIAR DE BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓ

El curso Auxiliar de Biblioteca i Centres de Documentació és una acció formatives que s’emmarca dins el Pla de Formació per a Treballadores i Treballadors Desocupats de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.

OBJECTIU

Proporcionar les persones participants en situació d’atur o en actiu qualificacions requerides pel sistema productiu i afavorir la seva inserció o promoció laboral, quan no disposin de formació professional específica o la seva qualificació resulti insuficient.

POBLACIÓ PARTICIPANT

Aquests cursos van dirigits a persones desocupades i/o persones contractades menys de 20 hores setmanals. És requisit indispensable estar inscrites a les oficines del SOIB.

Aquest curs no es troba disponible actualment.

FTD – EDUCACIÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓ

Curs de qualificació professional 3, activitats formatives adreçades a la formació de treballadors i treballadores preferentment desocupades.
Aquest curs no es troba disponible actualment.

Objectiu

Elaborar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en l’etapa 0-3 al àmbit formal sota responsabilitat d’un mestre/a d’educació infantil i abastant fins al 6 anys a l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Població  destinatària

Treballadors i treballadores preferentment desocupades

Activitats

Les activitats d’aquest programa s’organitzen en mòduls:
– Didàctica de l’Educació Infantil
– Autonomia personal i salut infantil
– El joc infantil i la seva metodologia
– Expressió i Comunicació
– Desenvolupament cognitiu i motor
– Desenvolupament socio afectiu
– Habilitats socials
– Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc d’exclusió social
– Risc laborals

Durada: 1250 hs
Para més informació:
Persona de contacte: Gabriela Cúccaro de Galiano
Tel: 971 728 512 / 971 457 116
Email: edu.infantil@aulacultural.org